Działka budowlana 743 m², Poznań, Grunwald, Sławińska

działka budowlana • na sprzedaż • rynek wtórny • Poznań • Grunwald • Sławińska

650 000  • 743 
875 zł za m2

 Kontakt

Polecam nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu w skład którego wchodzi działka budowlana położona na poznańskiej Ławicy. Działka oznaczona nr geodezyjnym 1/41 leży przy ulicy Ławica. Powierzchnia działki to 743m2, front 16,5 m. Zgodnie z treścią MPZP działka leży w obrębie terenów przeznczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Oznaczenie symbolami: 1MN/U.
~W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie działki ustala się:
~a) lokalizację zabudowy, zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na załączonym rysunku planu
~b) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej szeregowej,
~c) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż 20%,
~d) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż: 60%
~e) wysokość budynku:
~- w przypadku dachu płaskiego od 7,0 m do 7,5 m,
~- w przypadku dachu stromego do 9,0 m,
~f) wysokość budynku gospodarczego i garażu:
~- w przypadku dachu płaskiego od 4,0 do 4,5 m,
~- w przypadku dachu stromego od 5,0 do 5,5 m,
~g) dach płaski albo stromy,
~h) jednorodną geometrię dachu dla wszystkich budynków lokalizowanych na działce budowlanej,
~i) lokalizację elewacji frontowej równolegle do drogi publicznej, z której odbywa się obsługa komunikacyjna działki budowlanej,
~j) lokalizację akcentów urbanistycznych, zgodnie z rysunkiem planu,
~k) wysokość akcentu urbanistycznego nie większą niż 1,5 m od wysokości budynku określonej w planie,
~l) zapewnienie odpowiedniej ilości stanowisk postojowych
~m) dostęp do przyległych dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
~n) powierzchnię nowych działek budowlanych nie mniejszą niż 1.000 m2, z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruktury technicznej;
~2) dopuszcza się:
~a) w przypadku istnienia ściany szczytowej na granicy działki, lokalizację zabudowy na tej granicy, na styku ze ścianą szczytową,
~b) utrzymanie istniejących w dniu uchwalenia planu budynków, o parametrach i funkcjach innych niż obowiązujące na danych terenach,
~c) miejscowe wysunięcia części ściany budynku:
~- na głębokość nie większą niż 1,2 m, jako ryzality, balkony, wykusze itp. elementy
~zlokalizowane powyżej parteru i jako ryzality, schody, tarasy zlokalizowane na wysokości parteru,
~- jako zjazdy, schody i pochylnie zlokalizowane poniżej poziomu parteru, gdzie suma szerokości wysuniętych elementów ściany nie może przekroczyć 30% jej całkowitej szerokości,
~d) w zakresie stacji transformatorowych:
~- lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych, zgodnie z przepisami
~odrębnymi,
~e) lokalizację garaży,
~f) lokalizację dojść, dojazdów, naziemnych stanowisk postojowych w obrębie terenu pod warunkiem, że nie narusza to wymaganego ustaleniami planu udziału powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki.
~
~Grunt w użytkowaniu wieczystym.
~Istnieje możliwość powiększenia oferowanej działki o dwie sąsiednie działki niezabudowane o nr 1/53 i 1/55.
~
~Zapraszam na prezentację.
~Radosław Radziwiłko - email:
~tel. 664 727 500
~Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
  • powierzchnia: 743 m2
  • powierzchnia działki: 743 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona
  • numer oferty: 557048
  • data dodania: 18 Czerwiec 2021
  • data ostatniej aktualizacji: 18 Czerwiec 2021


Dane kontaktowe

Logo agencji

HanRad Nieruchomości Hanna Radziwiłko

ul. Smoka Wawelskiego (Poznań-Grunwald) 2/HanRad N 60-195 Poznań

tel: +48 664 727 500

tel: +48 664 727 600